Print
 1. รักษาและดำรงตนให้เป็นที่ยอมรับนับถือของบุคคลทั่วไป โดยประพฤติตน ให้เป็นผู้มีเกียรติศัิกดิ์ศรีมีหลักการมีความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
 2. ใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต ไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน โดยมิชอบ หรือแสวงหาช่องว่างของกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ กฟผ. เพื่อการกระทำในสิ่งที่ไม่สมควร
 3. ให้ความเคารพเชื่อฟัง ยอมรับ และปฏบัิติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งการในหน้าที่โดยชอบ
 4. ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมที่จะเผชิ่ญและแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังและจริงใจ
 5. มีวิจารณญาณในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา รู้จักเสียสละ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่น
 6. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน และมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
 7. เอาใจใส่ ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงาน เสริมสร้างขวัญกำลังใจ ยอมรับฟังความคิดเห็นบนหลักการ และเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
 8. มีจิตสำนึกในการให้บริการ (Service Mind) อย่างสุภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง และมีน้ำใจต่อผู้มาติดต่อ
 9. ปฏิบัิติต่อผู้มาติดต่องานด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ
 10. ละเว้นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด ทั้งทางตรง และทางอ้อมเพื่อนำไปสู่การกระทำที่ละเมิดต่อกฎระเบียบ คำสั่ง กฟผ.
 11. ประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป มีความจริงใจ โปร่งใส ไม่ปฏิเสธงานในความรับผิดชอบของตน
 12. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอยู่ร่วมกับผู้ือื่นในสังคมได้อย่างมีเกียรติ
 13. ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ
 14. มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนโดยรอบ กฟผ. ด้วยการพัฒนาชุมชน รักษา และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม
 15. เสริมสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสา่ยงาน กฟผ. และสังคม
 16. ใช้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร อดทน เสียสละ และทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้กับงานอย่างเต็มที่
 17. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ อุทิศเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกเวลาทำการ
 18. ไม่เปิดเผยเทคโนโลยีความรู้ และข้อมูลทางธุรกิจที่เป็นความลับขององค์การ
 19. มีจิตสำนึกที่ดีในการจัดหา ใช้งาน ดูแลรักษาทรัพย์สินขององค์การอย่างประหยัด และคุ้มค่าเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง

เอกสารประกอบ