Print

  

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช จำนวน 35 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา โดยมีนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ.ให้การต้อนรับ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา