Print

  

  

  

วันที่ 12 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ., กฟภ. และ กฟน. จำนวน 80 คน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ในกิจกรรมสานสัมพันธ์ PR3 การไฟฟ้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานด้านประชาสัมพันธ์ โอกาสนี้นำคณะเยี่ยมชมจุดชมวิวผายายเที่ยง และปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมงด้วยหนังสติ๊ก จำนวน 400 เมล็ด โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง ร่วมต้อนรับ ณ ป่าชุมชนบ้านเขายายเที่ยง (ผายายเที่ยง1) ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา