Print

   

  

   

  

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายธีระชัย ลีโทชวลิต หก-กลนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ร่วมให้การต้อนรับนายสุโข อุบลทิพย์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายประเสริฐ ศิรินภาพร ผู้อำนวยการกองยุทธศาตร์และแผนงาน นางเสวภา หิญชีระนันท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม นายไชยยันต์ เทพศิริสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและคณะ พร้อมด้วยฝ่ายก่อสร้างพลังความร้อน (อกร.) และฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) เพื่อร่วมติดตามมติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเชิงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับและตรวจความก้าวหน้าการดำเนินการก่อสร้างโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา