Print

  

วันที่ 13 กันยายน 2561 นายภาณุ สุวิชาเชิดชู วศ.8 และนายอัสนี มากมี วศ.7 หบลอ-ฟ. ให้การต้อนรับ นายธนรักษ์ วาสนะสุขะ ผู้จัดการส่วนก่อสร้าง

ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการระบบท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานด้านการจัดการพลังงาน

และเยี่ยมชมการดำเนินงานกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง