Print

    

    

    

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2 สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2561

เพื่อรับฟังการชี้แจงผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปีที่ผ่านมาและเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีนายมุดตอฟาร์ ศรีรานี เป็นประธานในที่ประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ที่ 6 ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา