Print

   

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเปิดดอกเห็ดของสมาชิกชีววิถี 

บ้านเขาพริก หมู่ 7 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตามแผนขยายและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

พร้อมลงติดตามผลการดำเนินงานสร้างโรงเรือน และนำก้อนเห็ดภูฐานเข้าโรงเรือน ซึ่งหากเป็นไปตามเป้าหมายสมาชิกกลุ่มจะเกิดรายได้ให้กลุ่ม

นอกจากนี้สมาชิกยังเกิดรายได้ภายในครัวเรือน