Print

  

  

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. และนายประวัติ เปลี่ยนเจริญ ช.8 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

จำนวน 11 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ. นครราชสีมา