Print

  

  

วันที่ 21 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. เข้าร่วมประชุมทบทวนแผนการท่องเที่ยว กีฬาและเครือข่าย จังหวัดนครราชสีมา (Nakhon Ratchasima Tourism and Sport Master Plan 2019-2023) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าและบริการท่องเที่ยวและกีฬา เขต 2 (ปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน) ทั้งนี้มีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นที่ปรึกษาโครงการและให้การบรรยาย โดยมีนายอุณาฤทธิ์ ธรรมโหร พัฒนาการอำเภอสีคิ้ว สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว เปิดการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2