Print

  

     

วันที่ 22 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ.,นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. ร่วมต้อนรับคณะผู้แทน บริษัท ราช-ลาวเซอร์วิส  และคณาจารย์จากกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จากนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ในโอกาสแวะเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เพื่อจัดเตรียมทำหลักสูตรในการสอนนักศึกษาใน สปป.ลาว ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา