Print

  

วันที่ 25 กันยายน 2561 นายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป. เป็นประธานการประชุม ส่งมอบงาน Commissioning โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2 และระบบพัฒนาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ช.อขศ-2 (ว่าที่ ช.อฟอ-2), นายธีระชัย ลีโทชวลิต หก-กล. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ทีมงาน อบค.(ฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล) ทีมงาน อบฟ.(ฝ่ายบำรุงรักษาไฟฟ้า) และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา