Print

 

 

 215 031

                           

                เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวรกิจ ตันบุรินทร์ทิพย์ ได้นำรถไฟฟ้ามาใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อเดินทางไปยังอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล-1, นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมให้การต้อนรับและตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการใช้บริการในช่วงวันหยุดราชการ กฟผ. ควรมีการเปิดบริการ และการชาร์จไฟแบบรวดเร็ว Quick charge จะเหมาะกับผู้เดินทางไกล ที่ต้องการพักและชาร์จไฟ ประมาณครั้งละครึ่งชั่วโมง ส่วนแบบ Slowly charge เหมาะสำหรับรถที่ไม่เร่งรีบา

 215 032