7 6 17 6 27 6 37 6 47 6 5

   

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญญ์ชยา เขตบำรุง ดร.เอกสิทธิ์ อักษร และ อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ม.วงษ์) ร่วมประชุมหารือกับ อาจารย์ชาติ วิเศษอุดม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา เรื่อง "นักสืบสิ่งแวดล้อม" เป็นกิจกรรมด้าน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เกี่ยวกับ อากาศ น้ำ (นักสืบสายน้ำตัวน้อย) โดยได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการกำจัดขยะ การทำปุ๋ย การสำรวจต้นไม้ เพื่อตอบสนองนโยบาย ด้านการลดโลกร้อนและคาร์บอนฟุตติ้ง ตามแผนงาน CSR ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา หมู่ 10 บ้านเขายายเที่ยงใต้ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา