8 1 28 1 48 1 38 1 58 1 1

   

    เมื่อวันที่  22  มกราคม 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วิทยากรระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และนางชมพูนุท หวังแลกกลาง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านเขายายเที่ยง เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม CSR ตามแผนงานเพื่อชุมชน โดยลงพื้นที่ชุมชนที่ 1 มิตรภาพคลองไผ่สามัคคี หมู่1 บ้านคลองไผ่ สนใจการทำเจลแอลกอฮอลล์สมุนไพร, บ้านเขายายเที่ยงเหนือ หมู่ 6 สนใจการทำยาหม่องสมุนไพรและบ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ 10 สนใจการทำสบู่เหลวสมุนไพร เพื่อให้เกิดการพัฒนา ด้านส่งเสริมพัฒนาอาชีพตามความต้องการของชุมชน