13 1 113 1 313 1 413 1 513 1 2

   

      เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับ นางณภัค คณารักษ์เดโช อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ลงพื้นที่พร้อมด้วยนางสุรีรัตน์ สาดสูงเนิน ผู้ประกอบการฟาร์มเกษตรอินทรีย์องค์รวม (ภูแสนดาวฟาร์ม) หมู่ 9 บ้านซับศิลาทอง เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ปรับใช้ และแนะนำการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งออก พร้อมทั้งเดินทางสนทนาธรรม กับ หลวงตาเอกภพ ญาณยุตฺโต ประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาว เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นเกษตรธรรมชาติ การอยู่ร่วมกับป่าอย่างสมดุล การปลูกป่า คืนสู่ธรรมชาติ ที่ต้องใช้ความอดทน ความพยายาม และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ โดยมีแนวคิดที่ว่า “ป่าคือแหล่งเรียนรู้ และป่าคือมหาวิทยาลัย” ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมภูแสนดาว หมู่ที่ 9 บ้านซับศิลาทอง ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา