27 1 0527 1 0627 1 0827 1 0727 1 0127 1 0227 1 04

   

       เมื่อวันที่ 10 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จัดกิจกรรมโครงการนักสืบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564 โดยมีนายปราโมทย์ โมนะตระกูล วิศวกรระดับ 9 กองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วยนายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วิทยากรระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง, ดร.เอกสิทธิ์ อักษร, อาจารย์จุน หน่อแก้ว, อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จำนวน 38 คน เป็นวิทยากร และเป็นพี่เลี้ยงให้กับน้องๆ โดยนำกลุ่มเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา จำนวน 30 คน ร่วมทำกิจกรรม เรื่อง คุณภาพน้ำ (ในการอุปโภค/บริโภค) “นักสืบสายน้ำ”, กิจกรรมสอนทำปุ๋ยจากใบไม้แห้ง โดยผ่านกระบวนการของวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ, กิจกรรมสำรวจชนิดต้นไม้และการบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ รวมทั้งเรียนรู้สุขภาวะช่องปากและภาวะโภชนาการ เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่บ้านเขายายเที่ยงใต้ เรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว อาทิ คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำบริโภค/อุปโภค การบำรุงรักษาดูแลต้นไม้ การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี  โดยไม่เผาขยะให้เกิดมลภาวะเป็นการลดภาวะโลกร้อน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อให้เป็นไปตามการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) โรงไฟฟ้ากังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 ณ โรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา บ้านเขายายเที่ยงใต้ หมู่ 10 ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา