34 2 01

  34 2 0234 2 03

        เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ให้การต้อนรับสำนักข่าวท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม และคณะ จำนวน 42 คน พร้อมด้วย นายกันตพงษ์  ธนเนืองโรจน์ ประธานนโยบายและแผนสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย, คุณโสดารินท์ ธนเนืองโรจน์ บริษัทเมืองไทยครีเอทีฟแอนด์ทัวร์ เยี่ยมชมเส้นทางท่องเที่ยวรอบโรงไฟฟ้า โดยเป็นการส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยว อาทิเช่น การชมทุ่งคอสมอส และชิมกาแฟดริป ณ สถานีวิจัยลำตะคอง, แวะรับประทานอาหาร ณ เรือนชายน้ำ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และเยี่ยมชมผ้าไหมทอมือ ที่ได้รับรางวัลจากยูเนสโก ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.คลองไผ่) อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา