วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ.

ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอสีคิ้ว ประจำเดือนสิงหาคม 2561

โดยมีนายดรณ์ สมิตะเกษตริน นายอำเภอสีคิ้ว

เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสีคิ้ว ชั้น 2

ที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา