วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีโคราช ครั้งที่ 2/2561

เพื่อให้การขับเคลื่อนอุทยานธรณีโคราชเป็นไปตามเป้าหมาย

โดยมีนายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิรินธร

สถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินฯ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา