วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

พร้อมด้วย นายศุภอรรถ อรรถวัน วศ.9 หยลอ-ฟ. ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขัน

“โคราชฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า 2018” (ครั้งที่ 2/2561) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันดังกล่าว

ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีนายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมฮอล 2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช