ผู้แทน กลอ-ฟ. ร่วมประชุมพิจารณารูปแบบและอนุมัติสื่อจัดแสดงศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. ลำตะคอง ครั้งที่ 24

โดยมีนายรัตนชัย นามวงศ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า เป็นประธานการประชุม และสรุปผลการประชุมขอ

ให้บริษัทนำข้อเสนอแนะของที่ประชุมไปปรับแก้ไข แล้วพร้อมทดสอบจริงในพื้นที่จริง เพื่อพิจารณาสีภาพ

ระบบเสียง ตัวอักษร การเคลื่อนไวที่เป็นจริง ครั้งต่อไป ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 312  

อาคาร ท 101  สำนักงานกลาง กฟผ.