Print

และคณะจากกองบัญชีเหมืองแม่เมาะ เดินทางมาส่ง นางมาลี  เทศสูงเนิน

พนักงานวิชาชีพระดับ 5 ที่ขอย้ายมาปฏิบัติงานที่หน่วยงานบัญชีและการเงิน

แผนกธุรการและบริการ กองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา

ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา