วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. คณะผู้บริหารและคณะผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. 

ให้การต้อนรับนายสมคิด พงษ์ชวนะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าบางปะกง หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินฯ

และคณะผู้ตรวจประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในด้วยตนเอง สายงานรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า

ประจำปี 2561 ดำเนินการตรวจประเมินฯกองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา