Print

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายเฉลิมชัย คงเมือง วิศวกรระดับ 9 และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ.

ร่วมให้การต้อนรับ นาวาอากาศตรี วรากรณ์ พูลจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กองการศึกษา

โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร นำคณะอาจารย์และนักเรียนนายเรืออากาศ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

จำนวน 17 คน เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมฟังบรรยายสรุป ภารกิจ กฟผ. ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา