วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 นายฉัตรชับ ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. เป็นประธานการประชุมกองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน รายงานปัญหาและอุปสรรคการดำเนินงาน พร้อมกำชับเรื่องการลงเวลา เข้า-ออก

ของผู้ปฎิบัติงาน เนื่องจาก กลอ-ฟ.เป็นอันดับ 2 ของ อฟอ.ที่มีการปรับปรุงเวลาตลอด และขอให้ผู้ปฎิบัติงานให้เร่งสร้างแบบประเมิน KPI

ให้เรียบร้อยก่อนในวันที่ 10 สิงหาคมนี้ ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา