Print

  

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ.

ให้การต้อนรับคณะสำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะแกนนำ และเจ้าหน้าที่  จำนวน 56 คน

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภารกิจ กฟผ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา