วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ร่วมกับ หก-กล, หก-ลช. ประชุมติดตาม / สรุปผลการประสานงานชุมชนสัมพันธ์

พื้นที่รอบโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นายมนัส แสงเดช ช.อชค-ป. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา