วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. 

ร่วมกิจกรรมโครงการ “อาสาสมัครรักษ์โลก” Big Cleaning Day โดยทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ จัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม

ณ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ถนนมิตรภาพสายเก่า บ้านท่างอย หมู่ที่ 13 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย