วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ Commissioning กังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่ 2

เพื่อสรุปผลการ Commissioning ให้คณะกรรมการ Commissioning และคณะกรรมการตรวจรับต่อไป โดยมีตัวแทน อบย., หดคอ-ฟ., อบฟ., หก-กล., หบลอ-ฟ.

เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม หก-กล.