Print

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายธีระชัย ลีโทชวลิต หัวหน้าโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่2 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โครงการโรงไฟฟ้ากังหันลมลำตะคอง(อำเภอสีคิ้ว)

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ พร้อมสรุปผลและลงตรวจพื้นที่จริงโดยมีนายชัยวัฒน์ เหล็กจันอัด ปลัดอำเภอสีคิ้ว เป็นประธานการประชุม 

ณ ห้องประชุมอาคารที่ทำการ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา