วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. นายเฉลิมชัย คงเมือง วศ.9 ให้การต้อนรับคณะจากหน่วยงาน EGATi

จำนวน 8 คน นำโดยนางสิรินธร สมสุขทวีกุล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 

ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา