Print

วันที่ 29  สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง ตรวจเยี่ยมดูงานโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา, โครงการโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนาเครื่องที่ 3-4, โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคองระยะที่ 2 โดยการพัฒนาเสถียรภาพการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม (Wind Hydrogen Hybrid) และศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ลำตะคอง จากนั้นชมทัศนียภาพบริเวณอ่างพักน้ำตอนบน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าลอยฟ้ายิงเมล็ดมะค่าโมง ชมบริเวณปลูกป่าและจุดชมวิวผายายเที่ยง โดยมีนายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป., นายรังสรรค์ รังสิกรรพุม หก-ลช., นายธีระชัย ลีโทชวลิต หก-กล., นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. คณะผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน กฟผ. ร่วมให้การต้อนรับ