Print

    

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นางประทิน สีสา สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา นายณัฐพล แป้นนอก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ และ นายธนสาร ประทุมวิง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์การเกษตรเขายายเที่ยง จำกัด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์กับสมาชิกสหกรณ์ และเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยมีนายมุดตอฟาร์ ศรีรานี เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรเขายายเที่ยง จำกัด