วันที่ 7 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ. ให้การต้อนรับคณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม CSR&CSV และคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาล จริยธรรม ค่านิยม ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จำนวน 30 คน เยี่ยมชมโรงไฟฟ้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้าน CSR โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา จ.นครราชสีมา