วันที่ 9 กันยายน 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. พร้อมด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.

  

  

  

  

  

วันที่ 8 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช.7 หมสอ-ฟ. และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.

  

วันที่ 7 กันยายน 2561 คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

  

วันที่ 7 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และนางสาวโบรินทร์ ศรีมงคล วท.6 หมสอ-ฟ.