วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และ นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. 

  

  

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. และนายประวัติ เปลี่ยนเจริญ ช.8 

   

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ. ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเปิดดอกเห็ดของสมาชิกชีววิถี

    

    

    

วันที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.