วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ Commissioning

  

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. 

  

  

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงานเทศกาล “กินปลาลำตะคอง” 

  

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ร่วมกับ หก-กล, หก-ลช. 

  

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ.

  

  

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. นายศักกิ์ประยงค์ จันทร์โสม หมสอ-ฟ. น.ส.สุกัญญา นันทชัยศรี พช.๘ ทกท.หธลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.