วันที่ 3 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

  

วันที่ 3 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.

  

  

วันที่ 3 กันยายน 2551 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และผู้บริหาร-ผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.

  

  

  

วันที่ 29  สิงหาคม 2561 นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหารระดับสูง 

  

  

วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) และคณะผู้บริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ

  

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. นายเฉลิมชัย คงเมือง วศ.9