วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายธีระชัย ลีโทชวลิต หัวหน้าโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าลำตะคอง ระยะที่2 

  

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ., นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. และผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ.

  

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ Commissioning

  

วันที่ 20 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กลอ-ฟ. 

  

  

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ร่วมงานเทศกาล “กินปลาลำตะคอง” 

  

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. ร่วมกับ หก-กล, หก-ลช.