วันที่ 9 สิงหาคม 2561 นายฉัตรชัย ภูกาบเพชร กลอ-ฟ. และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ นายพงษธร ณ ลำพูน บช.10

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วก.7 ทกท.หมสอ-ฟ. 

  

  

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายเฉลิมชัย คงเมือง วศ.9 นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ.

  

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. นายเฉลิมชัย คงเมือง วศ.9

   

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ.