{slider วิสัยทัศน์ กฟผ.|blue|}

{tab วิสัยทัศน์ กฟผ.|blue|}

เป็นองค์การชั้นนำในกิจการไฟฟ้าในระดับสากล

โดยกำหนดให้ กฟผ. เป็นเลิศในการดำเนินงานทุกด้าน โดยตั้งเป้าให้ กฟผ.
มีความสามารถอยู่ในกลุ่มระดับยอดเยี่ยม (
TopQuartile)เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ประกอบกิจการไฟฟ้าอื่นๆ ในโลก

โดยมีเป้าหมายของการเป็นองค์การชั้นนำรวม 5 ด้าน ประกอบด้วย

 1. Good Corporate Governance  เป็นองค์การที่มีธรรมาภิบาล 
 2. High Performance Organization  เป็นองค์การที่มีการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูง 
 3. Operational Excellence  เป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพการดำเนินงานเป็นเลิศ 
 4. National Pride  เป็นองค์การที่สังคมไว้วางใจและเป็นความภูมิใจของชาติ  
 5. Financial Viability  เป็นองค์การที่มีฐานะการเงินมั่นคงเพียงพอต่อการขยายงาน

 

 {tab พันธกิจ กฟผ.|green|}

ผลิต จัดหาให้ได้มา จัดส่ง จำหน่าย พลังงานไฟฟ้า และประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รวมถึงการผลิต และขายลิกไนต์

{/tabs}

{/sliders}

{slider วิสัยทัศน์ รองผู้ว่าการสายงานผลิตไฟฟ้า|green|}

{tab วิสัยทัศน์|blue|}

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

{tab พันธกิจ|green|}

“ผลิตไฟฟ้าให้มีสมรรถนะ ในระดับ Global Top Quartile ภายในปี 2562 มีต้นทุนที่เหมาะสม ด้วยกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล”

{/tabs}

{/sliders}

{slider วิสัยทัศน์ ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ|orange|}

{tab วิสัยทัศน์|blue|}

 

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

{tab พันธกิจ|green|}

 • เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่มีสมรรถนะสูงระดับ Global Top Quartile โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับภูมิภาค
 • เป็นองค์กรที่ใส่ใจดูแลสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

{/tabs}{/sliders}

 

{slider วิสัยทัศน์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ}

{tab วิสัยทัศน์|blue|}

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

{tab พันธกิจ|green|}ผลิตไฟฟ้าให้มีความพร้อมจ่ายสูง มีต้นทุนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร{/tabs}{/sliders}

{slider วิสัยทัศน์ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา}

{tab วิสัยทัศน์|blue|}

 

นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

{tab พันธกิจ |green|}

 • เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังน้ำที่มีสมรรถนะสูงระดับ Global Top Quartile โดยมีต้นทุนที่เหมาะสมด้วยกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
 • สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ระดับภูมิภาค
 • เป็นองค์กรที่ใส่ใจดูแลสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

{/tabs}

{/sliders}