11 2 311 2 411 2 211 2 1

   

       เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับผู้แทน เทศบาลตำบลคลองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย โดยมี นายสุรวัฒน์ ขุนชัยภูมิ หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลคลองไผ่, นางภารดา หอมหวล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ และนางสาวสายฝน เกษตระชนม์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมทำการเปิดตู้รับข้อเสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EIA)