วันที่ 22 ธันวาคม 2561 นายไววิทย์ แสงพานิชย์ ผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ (อขว.) และคณะผู้บริหาร เขื่อนวชิราลงกรณ

ให้เกียรติมาร่วมต้อนรับ สมาชิกโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เนื่องในโอกาสสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

การทำงานร่วมกัน เพื่อนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง และสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ยั่งยืน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างเครือข่ายสมาชิกโครงการชีววิถีฯ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2561 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการถอดบทเรียนการทำงานของสมาชิก ผลสำเร็จ

ปัญหาและอุปสรรค และมีสมาชิกโครงการชีววิถีฯ ชุมชนเขื่อนวชิราลงกรณ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน และโอกาสนี้ นายศักกิ์ประยงค์ จันทร์โสม หมสอ-ฟ.

ประธานโครงการชีววิถีฯ พร้อมด้วย นายอนันต์ โสมปาน ช.9 รองประธานฯ และคณะทำงานโครงการชีววิถีฯ กฟผ.โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมขับเคลื่อนและเป็นกำลังใจให้กับสมาชิกโครงการชีววิถีฯ

ในการพัฒนากลุ่ม เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมตะนาวศรี เขื่อนวชิราลงกรณ จ.กาญจนบุรี