วันที่ 21 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. พร้อมด้วย นายยงยุทธ กุลเสวตร์ วก.9 อชค. 

  

วันที่ 21 กันยายน 2561 นายสาโรช ชัยมานิตย์ หธลอ-ฟ. และนายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. เป็นผู้แทน กลอ-ฟ. ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

  

  

วันที่ 19-20 กันยายน 2561 นายวรวิทย์ รวีนิภาพงษ์ อฟอ. เป็นประธานเปิดงานวันคุณภาพ อฟอ. ประจำปี 2561 โดยมีนายชาญณรงค์ จันทมงคล ช.อฟอ-ป., กบห-ฟ., กฬอ-ฟ., กลอ-ฟ. , กบอ-ฟ., กยอ-ฟ., กธอ-ฟ., กออ-ฟ., กดคอ-ฟ., กลุ่มงานนันทนาการ และส่วนกลาง อฟอ.

  

 วันที่ 19 กันยายน 2561 นางสมใจ บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ-บริหาร และนายฉัตรชัย ภูกาบเพชร หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  ตัวแทน อฟอ.  

  

  

 

วันที่ 17 กันยายน 2561 นางอรวรรณ กอบวิทยา พช.10 ทกท.กลอ-ฟ. และ นายธัชพล นุชกลาง ช.7 หบลอ-ฟ. 

  

  

วันที่ 17 กันยายน 2561 นายบัณฑิต ดาผา วศ.9 ทกท.กลอ-ฟ. และนายประวัติ เปลี่ยนเจริญ ช.8