11 2 3

กฟผ. โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เปิดตู้รับข้อเสนอแนะโครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้าระยะที่ 2

      นายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับผู้แทน เทศบาลตำบลคลองไผ่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ร่วมทำการเปิดตู้รับข้อเสนอแนะ ร้องทุกข์ ร้องเรียน โครงการกังหันลมผลิตไฟฟ้า ระยะที่ 2 (EIA) ........

10 1 1

"เควสต้า การ์เด้นท์" ณ อพ.สธ.คลองไผ่

      นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนโรงโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องการจัดกิจกรรม “โครงการเควสต้า การ์เด้นท์ (Night Maket)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปัญหา จุดแข็งของผลิตภัณฑ์และโอกาสทางการตลาด การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มช่องทางการตลาด เกิดภาคีเครือข่ายจนนำไปสู่การจัดกิจกรรมตลาดค่ำ (วันศุกร์ เวลา 17.00-20.00น.) ........

9 2 2

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เยี่ยมไข้และให้กำลังใจชุมชน

       นายดนุนันท์ ไชยทุม หัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา และนางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วย นายพรพรรณ โทมโคกกรวด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้ายเขายายเที่ยงเหนือ ร่วมเยี่ยมอาการป่วยและให้กำลังใจ นางเงิน ท้าวธงไชย รองประธานชุมชนที่ 1 มิตรภาพคลองไผ่สามัคคี ........

8 1 4

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านเขายายเที่ยง

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา นางสาวธนิษฐา วิชาเทพ วิทยากรระดับ 8 ทำการแทนหัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญช์ชยา เขตบำรุง และนางชมพูนุท หวังแลกกลาง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ลงพื้นที่จัดทำข้อมูลพัฒนาอาชีพชุมชนบ้านเขายายเที่ยง เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานกิจกรรม CSR ........

7 6 3

นักสืบสิ่งแวดล้อม รักษ์เขายายเที่ยง

      นายธัชพล นุชกลาง หัวหน้าแผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม และนายไกรวุฒิ วัชรพฤกษ์ ช่างระดับ 7 แผนกมวลชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัญญ์ชยา เขตบำรุง ดร.เอกสิทธิ์ อักษร และ อาจารย์จิราภรณ์ ประธรรมโย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (ม.วงษ์) ร่วมประชุมหารือกับ อาจารย์ชาติ วิเศษอุดม คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเที่ยงธรรมวิทยา เรื่อง "นักสืบสิ่งแวดล้อม" ........

7 5 2

โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา ร่วมหารือเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง

      นางอรวรรณ กอบวิทยา พนักงานวิชาชีพระดับ 10 ทำการแทนหัวหน้ากองเดินเครื่องโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา-1 ร่วมกับ นายมนตรี แก้วดวง ผู้อำนวยการสถานีวิจัยลำตะคอง (วว.) และบุคลากร ลงพื้นที่หารือเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง เพื่อพัฒนาสถานีวิจัยลำตะคอง (วว.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งมีกำหนดจะเปิดตัวพร้อมกับความสวยงามของดอกคอสมอสที่บานสะพรั่ง ในเนื้อที่กว่า 4 ไร่ ในต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ........